مانومتری چیست ؟

منتشر شده در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۸۹ | نظرتان را بنویسید

مانومتری مری مانومتری بهترین  روش تشخیصی برای پی بردن به بیماریهای حرکتی مری میباشد.  همانطور که میدانیم ، غذا در حالت طبیعی ، توسط حرکات دودی مری به معده رانده میشود. اگر کوچکترین مشکلی در حرکات دودی مری  و همچنین اسفکتر تحتانی مری [...]